In sectoren die snel evolueren, zoals de digitale wereld vandaag, zijn principes niet altijd even heilig en lopen grenzen het gevaar snel te vervagen. ODUM.digital , een netwerk van onafhankelijke digitale challengers, is zich daar goed van bewust en wil zijn label van kwaliteit en vertrouwen, waarmee het zich op de markt onderscheidt, dan ook scherp bewaken. De bij het netwerk aangesloten zelfstandigen dragen beroepsethiek hoog in het vaandel. De principes van die beroepsethiek zijn opgenomen in dit document. Dit richt zich in de eerste plaats tot alle zelfstandige digitale challengers die opdrachten uitvoeren voor en dus in onderaanneming van ODUM.digital en zich profileren onder de naam van ODUM.digital maar ook tot de klanten, zodat die zicht krijgen op wat de zelfstandige digitale challengers van ODUM.digital van andere spelers onderscheidt.

A. ONAFHANKELIJKHEID & BELANGENVERMENGING

A1. Als ODUM.digital adviseur adviseer je altijd wat best is voor de klant, niet waar ODUM.digital of een andere marktpartij beter van worden. Je raadt strategieën, oplossingen, technologieën en implementatiepartners aan waarvan je samen met de andere adviseurs van het ODUM.digital netwerk na degelijk onderzoek en naar best vermogen vindt dat ze de beste match zijn voor de klant. Je geeft in je advies nooit voorrang aan je eigen belangen.

A2. In je adviezen bespreek je altijd meer dan één optie
In je advies beperk je je nooit tot het adviseren van één technologie of leverancier.
Je vertrekt altijd van minimaal 2 opties die je vanuit een onafhankelijk en objectief standpunt en vanuit best vermogen vergelijkt. Op basis daarvan én van de specifieke bedrijfssituatie bij de klant formuleer je jouw advies. Je gebruikt daarvoor een mix van feitelijke en gefundeerde elementen die je combineert met je buikgevoel.

A3. Je aanvaardt geen opdrachten met een (potentieel) onafhankelijkheidsconflict
De mogelijkheid bestaat dat je als coach in contact komt met een potentiële klant , terwijl je al werkt voor een rechtstreekse concurrent, of één van hun leveranciers coacht of voor hen deel uitmaakt van de Raad van Advies. Uiteraard is dan sprake van een belangenconflict. Dat is ook het geval als je bijvoorbeeld mede-eigenaar bent of aandeelhouder bij een bedrijf waarmee de potentiële klant samenwerkt. Het is in geval van dergelijke belangenconflicten jouw plicht om dit te melden aan de klant, en samen te kijken of een andere ODUM.digital challenger de opdracht voor zijn rekening kan nemen.

A4. Je beseft en draagt uit dat ODUM.digital 100% onafhankelijk is tegenover technologie
Je zegt resoluut neen tegen commissies/marges/fees, of andere voordelen van technologieën of implementatiepartners. Je treedt onder geen beding op als reseller van software of hardware. Je neemt ook niet deel aan de selectie van technologieën of leveranciers als er op één of andere manier een belangenconflict zou zijn.

A5. Je maakt nooit contractuele afspraken in naam van de klant
Je maakt of insinueert geen juridische of bindende afspraken/beloftes/contracten in naam van de klant, noch geschreven noch mondeling. Als digitale coach kom je regelmatig in contact met (potentiële) leveranciers van de klant; je geeft de klant advies, maar het is altijd de klant die de finale beslissing neemt en de contractuele afspraken maakt met zijn leverancier, klant of partners.

A6. Je combineert nooit de rol van externe CIO/langdurige coach met een zetel in de Raad van Advies
De mogelijkheid bestaat dat klanten je als digitale challenger ook deel willen laten uitmaken van de Raad van Advies (RvA). Je zou dan een paar keer per jaar samenkomen met de eigenaars en andere leden van de RvA. Volgens de principes van ODUM.digital is een langdurige opdracht als digitale coach/CIO bij een bedrijf echter nooit verenigbaar met een zitje in de Raad van Advies, want dat zou voor conflicten zorgen. De rol van de leden van een RvA is namelijk om vrij te kunnen spreken en adviseren over de werking van de organisatie, inclusief de medewerkers, onderaannemers en consultants.
Wat wel toegelaten is:

  • ODUM.digital supervisor zetelt in de RvA (niet de ODUM.digital challenger).
  • Eens de opdracht als ODUM.digital challenger beëindigd is, kan diezelfde persoon overgaan naar een vervolgopdracht in de RvA.

A7. Je zal nooit de enige externe zijn in een Raad van Advies
In een gezonde RvA zetelen naast de eigenaar(s) minstens twee en liefst drie externe adviseurs. Best-practice is dat elke adviseur zijn of haar eigen focus heeft, bijvoorbeeld: finance, digitaal en sales/marketing.

A8. Je blijft niet langer dan een paar jaar in een Raad van Advies.
Een gezond principe is dat externe adviseurs in een RvA af en toe gewisseld worden zodat er nieuwe inzichten ontstaan en voldoende een externe bril behouden blijft. Als ODUM.digital challenger zal je niet langer dan 3 à 4 jaar in dezelfde RvA zetelen. In overleg met de klant kan je wel adviseren dat een andere challenger uit het ODUM.digital netwerk jouw rol overneemt.

A9. Je vermeldt nooit klantennamen op je publieke profielen zoals LinkedIn
Dit is niet alleen vereist vanuit een discretie-en confidentialiteitsplicht. Als digitale challenger is het belangrijk om gesprekken te kunnen voeren met technologiespelers en implementatiepartners en met concurrenten van onze klanten, zonder dat deze weten voor welke klanten wij actief zijn. Geen klantennamen vermelden op publieke profielen betekent dat je ervoor zorgt dat er geen deuren gesloten blijven en dat je meer kansen hebt om objectieve informatie te verzamelen.

B. PROFESSIONELE DESKUNDIGHEID

B1. Je durft “neen” zeggen
Als digitale challenger adviseer je de klant aan de hand van je expertise en externe blik. Daarbij is het belangrijk om de waarden, methodologie en deontologische code van ODUM.digital te respecteren. Als je voelt dat een klant een verwachting heeft die niet in lijn ligt met deze waarden, methodologie en code, zal je resoluut “neen” zeggen en de klant vriendelijk uitleggen waarom. Ga voor opdrachten waar je écht het verschil maakt en waar je kwaliteit kan opleveren en durf neen zeggen tegen opdrachten waar de match niet helemaal goed zit.

B2. Je gaat altijd voor een brede, strategische aanpak
Om de klant het professionele advies te geven dat hij van een ODUM.digital adviseur verwacht, moet je ervoor zorgen altijd eerst goed de context en de situatie te begrijpen. In plaats van te snel een oplossing te adviseren kan je je beter verdiepen in de klant, bijvoorbeeld via interviews en workshops zodat je zijn business, zijn architectuur, zijn uitdagingen en risico’s ten volle begrijpt. Je buigt je ook over de bedrijfscultuur en het menselijke aspect, voordat je adviezen gaat brengen.

Je kan de klant in een eerste gesprek wel inspireren met marktvoorbeelden en trends, maar zonder een concreet advies te formuleren. Wanneer een klant toch zou aandringen om snel-snel advies te geven, dan is het jouw plicht om de klant erop te wijzen dat ODUM.digital dit soort opdrachten niet doet. ODUM. digital gaat enkel voor veranderingstrajecten waar we écht impact hebben op de totale transformatie, en ook kunnen waken over kwaliteit en succes.
Voorbeeld: klant is op zoek naar een consultant die in een paar uur/dagen advies geeft rond tooling-keuze, waarbij de scope beperkt wordt naar “interne efficiëntie” en dus niet écht wordt opengetrokken naar klantenervaring en businessmodel. En waarbij de klant na de selectie het verder alleen wenst op te nemen met de gekozen tool/leverancier; zonder ODUM.digital te betrekken als klankbord tijdens de realisatiefase. Dit zijn opdrachten waar ODUM.digital resoluut neen tegen zegt; omdat we uit ervaring weten dat onze impact hier te beperkt is.

B3. Je waakt erover dat directie en bedrijfsleider betrokken zijn
De digitale- en businesstransformaties die ODUM.digital begeleidt hebben vaak een belangrijke impact op de onderneming, de strategie, haar klanten, leveranciers en onderaannemers. Het is belangrijk dat je als digitale challenger regelmatig (minimaal elke 2 maand) een afstemmoment hebt met de bedrijfsleider/CEO/managing director/eigenaar. Je neemt het initiatief om dit te bespreken en te (laten) inplannen. Als je voelt dat er onvoldoende betrokkenheid is van de bedrijfsleider, moet je dit melden aan de ODUM.digital supervisor

B4. Je houdt goed het verschil voor ogen tussen een brainstorm, plan van aanpak en advies
Als je een advies geeft aan de klant, in het bijzonder een geschreven advies, dan moet je hiervoor de nodige tijd en diepgang hebben genomen, gesproken hebben met de verschillende partijen zodat je de situatie echt goed hebt kunnen inschatten en analyseren. Advies geef je nooit op basis van een korte e-mail, een kort telefoongesprek of een vluchtige meeting. Die kunnen wel dienen om ervaringen uit het verleden te delen of om samen een plan van aanpak uit te werken om tot een advies te komen. Zie dat als een losse brainstorm waarin je meerdere ideeën en meerdere mogelijke scenario’s naar voor brengt zonder het gevoel te geven dat je 1 idee of 1 scenario naar voor schuift dat de klant zou kunnen interpreteren als persoonlijk advies.

B5. Je trapt niet in de val om meteen een oplossing naar voor te schuiven
Vaak gaan klanten pas in zee met een digitale coach als ze al diep in de problemen zitten en dan willen ze dadelijk een oplossing of advies. Laat je hier niet aan vangen, laat je niet verleiden om meteen oplossingen/adviezen aan te reiken. Als ODUM.digital challenger neem je altijd een brede kijk op het probleem: je legt je klant uit dat je enkel de opdracht kan aanvaarden als je die kwalitatief kan aanpakken. Dit wil zeggen dat de klant jou de tijd moet geven om zich te verdiepen in de organisatie, de processen, de mensen, de huidige IT-omgeving en de leveranciers, de noden, risico’s en opportuniteiten. Enkel op die manier kan je uiteindelijk een goed onderbouwd advies geven.

B6. Je onderbouwt altijd je adviezen
De filosofie van ODUM.digital is om enkel onderbouwde adviezen te geven. Sta daarom in een geschreven advies over bijvoorbeeld de keuze van een softwareproduct stil bij de noden van de klant, de oplossingen die in de long list waren opgenomen en de redenen daarvoor, de redenen waarom sommige ervan de short list niet hebben gehaald, een vergelijking van de voor- en nadelen van de oplossingen in de short-list en de redenen waarom je aan één bepaalde oplossing de voorkeur geeft.

B7. Je behoudt altijd een externe blik en neemt geen fulltime of long-term opdrachten aan
Een van de belangrijke krachten van een digitale challenger/coach is dat je de situatie vanuit een frisse externe bril kan analyseren, zonder de tunnelvisie of gekleurde bril die men heeft als men te diep in de situatie zit of al lang in het bedrijf werkt. Daarom neem je geen langdurige fulltime opdrachten aan en erken je dat jouw kracht een “vervaldatum” heeft waarbij je nooit langer dan een enkele jaren voor dezelfde klant actief begeleid.

B8. Je laat projecten op een gecontroleerde manier los
Als digitale challenger coach je bij de klant medewerkers om projecten op te starten en succesvol op te leveren. Bij de opstart van een project ben je er dichter bij betrokken om zo te zorgen voor een duidelijk kader met duidelijke verwachtingen. Maar gaandeweg laat je het project op een gecontroleerde manier los. Je blijft wel regelmatig de vooruitgang bevragen en wanneer nodig zoom je in om de projectmanager of de directie van de klant attent te maken op aandachtspunten.

B9. Je gelooft in levenslang leren en doen dit ook consequent
Je weet dat een digitale challenger moet bijblijven en spendeert daar een deel van je werktijd aan. Je volgt de trends en innovaties in de business/sectoren van je klant(en), alsook van de technologische tools en leveranciers in deze markten. Daarnaast volg en/of geef je regelmatig workshops en lees je blogs/boeken over methodes en best practices om digitale innovatie te realiseren in bedrijven, en over businessmodellen, mensen, processen, technologie…

B10. Je gaat voorzichtig om met confidentiële informatie
Confidentiële info van een ODUM.digital klant deel je nooit met mensen tenzij ze een NDA (non disclosure agreement) hebben getekend met de klant of met ODUM.digital en/of tenzij er een voorafgaand expliciete instemming is van ODUM.digital of van de klant van ODUM.digital. Durf expliciet vragen of ze dit document getekend hebben en bij twijfel het bewijs te laten voorleggen. Vaak denken klanten zelf niet aan het tekenen van een NDA met hun leveranciers/onderaannemers. In het ODUM.digital samenwerkingscontract is een confidentialiteitsclausule standaard voorzien, net als in de overeenkomst tussen ODUM.digital en de zelfstandige coaches

B11. Indien nodig doe je een beroep op externe experts
Als digital challenger krijg je van klanten zeer veel vragen die soms een breder domein bestrijken. Als je voelt dat je rond een onderwerp onvoldoende inzicht en/expertise hebt om een onderbouwd advies te geven, zal je een beroep doen op experten uit je netwerk om de klant op een zo kwalitatief volle manier te begeleiden.

C. SAMENWERKING MET IT LEVERANCIERS EN TECHNOLOGIEAANBIEDERS

C1. Je hanteert altijd een WIN-WIN driehoeksrelatie
De rol van de digitale challenger bestaat erin om een WIN-WIN driehoeksrelatie te creëren tussen klant, coach en leverancier met als hoofddoel:

  • Komen tot een vlot lopend projecten en goed aanvoelende samenwerkingsverbanden die de business van de klant écht vooruit helpen.
  • Projecten realiseren met duidelijke verwachtingen waar de leverancier met de volle goesting zijn best doet om de klant een service te bieden die hem tevreden stemt.
  • Tot stand brengen van sterke samenwerkingen/partnerships tussen klant en leverancier die succesvol blijven lopen ook als de digitale challenger/coach niet meer aanwezig is.

C2. Je bouwt een professionele en onafhankelijke relatie uit met leveranciers
ODUM.digital challengers en supervisors werken dagelijks samen met leveranciers en technologieaanbieders en dit zowel bij specifieke klantenopdrachten als bij marktstudies en werkgroepen. Het is uiterst belangrijk om een gezonde, professionele en onafhankelijke relatie te behouden met deze bedrijven, en ervoor te zorgen dat ze ODUM.digital zien als een belangrijke partij waar ze hun uiterste best voor doen.

C3. Je verduidelijkt telkens weer dat ODUM.digital geen concurrent is van de IT leveranciers
Als digitale challenger zit je zelf niet aan de knoppen, je doet geen implementatie.
Je ben een klankbord en enabler om de klant te verbinden aan de juiste IT leverancier.

C4. Je zorgt ervoor dat de klant betrokken is bij de selectie van de leveranciers
Als digitale challenger help je de klant bij de selectie van technologie en IT partners/integratoren. Hierbij voer je marktonderzoek uit, waarvoor je soms zonder de klant afstemmomenten hebt met potentiele partners. Klanten durven wel eens zeggen van “doe maar, want ik ken er niet zo veel van.” Het is belangrijk dat de klant ook aanwezig is bij het ontvangen van potentiële leveranciers/integratoren, zeker op het ogenblik dat de laatste fase van de selectie (short-list/demo’s/scoring) is aangebroken.

C5. Je waakt erover dat de IT-leverancier ownership kan nemen over het project
Als je in het kader van een klantenopdracht een IT-partner contacteert met de vraag om een voorstel te maken voor een project op maat tegen een vaste prijs, blijf je erover waken dat voldoende informatie- en workshops/afstemmomenten voorzien zijn om de partner de kans te geven de situatie en noden van de klant goed in te schatten en een kwalitatief voorstel af te leveren. Je maakt duidelijk dat ODUM.digital niet meedoet aan de “old fashioned” aanbestedingstechniek waarbij meerdere partijen gedwongen worden om een offerte te maken zonder overleg. De ervaring leert immers dat dit heel vaak leidt tot een hobbelige samenwerking met flink wat moeilijkheden.

C6. Je respecteert de presales tijd van de leveranciers
Als ODUM.digital coach of supervisor besef je dat ook de tijd van de leveranciers kostbaar is. Daarom vraag je hen enkel om mee te doen aan offertes als zij een reële kans maken om het project te mogen uitvoeren. Je houdt hen dus niet aan lijntje.

C7. Je geeft een persoonlijke debriefing
Daarom is het ook zeer belangrijk dat je de tijd neemt om leveranciers persoonlijk te debriefen bij slecht nieuws. Bijvoorbeeld wanneer ze hebben meegedaan aan een RFP en niet hebben gewonnen. Of wanneer een klant beslist om de samenwerking stop te zetten of een gepland project uiteindelijk toch niet op te starten. Je geeft hen concrete feedback waarvan ze kunnen leren en groeien. De ervaring leert dat ze dit heel erg appreciëren en dat dit ervoor zorgt dat ze met veel “goesting” hun tanden zetten in een toekomstige offerte of vraag naar informatie.

D. RESPECT VOOR DE MENS

D1. Je bent ervan doordrongen dat je mensen kan laten groeien door te waarderen wat al aanwezig is
Je breekt als ODUM.digital coach nooit mensen af. Je bent ervan doordrongen dat mensen kracht krijgen om te groeien door te vertrekken vanuit het positieve en vanuit hoe ze als persoon in elkaar zitten. Tegelijk durf je een spiegel voorhouden die mensen helpt om inzicht te krijgen in hun talenten en in de valkuilen die een rem zetten op hun groei en ontwikkeling. Je helpt mensen om buiten hun comfortzone te treden zodat ze aan hun aandachtspunten kunnen werken en een betere versie van zichzelf kunnen worden.

D2. Je bent overtuigd dat ieder individu uniek is en weet dit te waarderen
Elk individu is uniek en heeft zijn sterktes. Ook als lid van het ODUM.digital challengers netwerk, mag je dan ook je eigenheid bewaren. Je houdt goed voor ogen dat die eigenheid er ook is in teams bij de klanten en dat het misschien daardoor is dat mensen niet hun volle potentieel kunnen benutten. Je breekt dan ook niemand af, maar je luistert naar hun ambities en probeert hun sterktes in kaart te brengen.

D3. Je schakelt je buikgevoel niet uit en je spreekt over wat het zegt
Als externe coach zie je en voel je veel bij je klant. Je spreekt met directie, medewerkers, klanten, leveranciers, concurrenten … Het gebeurt dat je buikgevoel je zegt dat er iets fout zit. Luister hiernaar, spreek erover met je supervisor, en durf de directie bij je klant – op een constructieve en respectvolle manier – hiermee te confronteren, ook al is het een delicaat en geen evident onderwerp. Vaak zit er iets achter dat belangrijk is om te bespreken of uit te klaren. Je klant zal je dankbaar zijn, want weinig consultants durven dit.

D4. Je bewaart het evenwicht tussen je rol als coach en als consultant
Een consultant analyseert een situatie en geeft op basis daarvan zijn klant adviezen. Een coach helpt zijn klant om zelf tot oplossingen te komen. Als ODUM.digital challenger heb je beide petjes op, maar niet altijd op hetzelfde moment.
Het is belangrijk dat je de mensen bij de klant laat groeien zodat ze – wanneer jij er niet meer bent – zelf kunnen voortbouwen aan de verdere (digitale) evolutie en professionalisering van het bedrijf. Als je als consultant telkens bij hen komt met uitgewerkte oplossingen, zullen ze op korte termijn snel geholpen zijn, maar op lange termijn leren ze weinig. Daarom is het belangrijk dat je de tijd neemt om op een coachende houding key-medewerkers/directie bij de klant te motiveren om mee te denken, voorstellen te maken, fouten te maken en zo zelf te groeien.

D5. Je deelt kennis en zorgt voor toegevoegde waarde
Je doet als digitale coach een beroep op je ervaring om kennis te delen. Een digitale challenger heeft geen schrik om zijn eigen opgebouwde kennis te delen met zijn klant. Kennis delen om anderen te helpen groeien is zelfs iets waar je als ODUM.digital coach blij van wordt. Eén van je missies als digitale coach is immers om bij je klanten voor toegevoegde waarde te zorgen.

D6. Je drukt je uit in klare taal
Als digitale coach maak je de klant wegwijs in de digitale wereld. Je waakt er daarom over begrijplelijke en eenvoudige taal te gebruiken zonder te vervallen in vakjargon. Je neemt de tijd om zaken goed uit te leggen, en toont je geduldig als je sommige zaken moet herhalen. Je begrijpt dat sommige zaken voor jou als digitale coach evident lijken, maar dat ze voor de klanten moeilijker te verstaan zijn.

D7. Je houdt rekening met de snelheid die de klant aankan
Als digitale coach en challenger wil je de klant inspireren, begeleiden en coachen om sneller en impactvoller te innoveren en een business/digitale transformatie te realiseren. Elke klant is anders: sommigen willen sneller gaan dan ze aan kunnen, anderen hebben net hulp nodig om hun interne motor te versnellen. Als digitale challenger is het belangrijk dat je dit goed aanvoelt en een gezonde balans houdt in de snelheid van de transformatie. Overleg hierover voldoende met je klant. Te snel gaan is niet goed, het is belangrijk dat de directie en key-users mee zijn. Echter het is ook jouw verantwoordelijkheid om de klant te informeren over de risico’s en kosten van uitstellen en vertragen. Geef wanneer nodig je klant ademruimte, bespreek desnoods een aanpassing van het aantal dagen per maand.

E. METHODOLOGIE

E1. Je hebt een goede kennis van de ODUM.digital methodologie
Iedere ODUM.digital challenger die klanten begeleidt zorgt ervoor dat hij/zij zich maximaal ingewerkt heeft in de ODUM.digital methodologie. Dit door het volgen van de ODUM.digital masterclass of gelijkgestelde persoonlijke opleiding/begeleiding.

E2. Je past de ODUM.digital methodologie toe
Bij het uitvoeren van je klantenopdrachten zal je zoveel mogelijk de ODUM.digital methodes en templates toepassen. Deze omvat de 24/36-maanden trajectaanpak, stappenplan en scoringtechnieken rond technologie en partnerselectie. Deze methodes en templates zijn gedistilleerd uit jaren ervaring en helpen om de kwaliteit bij de realisatie van het project te verhogen. Bespreek met je supervisor als je wil afwijken van de methodes, of wanneer je suggesties hebt om de methode / templates te verbeteren.

E3. Je centraliseert inzichten en marktstudies en maakt die herbruikbaar
De informatie die je tijdens trajecten en marktstudies verwerft sla je op in de kennisdatabank van ODUM.digital. Dit stelt jou en je collega coaches in staat om te putten uit een breed kennisplatform om een precies antwoord te kunnen bieden op de vragen van de klanten.

E4. Je werkt visueel en stimuleert interactie
Je tracht maximaal de klanten te inspireren en in beweging te krijgen. Dit doe je onder andere door zeer visueel te werken want een beeld zegt meer dan 1.000 woorden. Je gebruikt daarvoor interactieve workshoptechnieken, post-its en duidelijke visuals.

E5. Je stemt regelmatig af met je supervisor die voor jou als klankbord fungeert.
Als ODUM.digital challenger weet je dat je niet alleen een beroep kan doen op het kennisplatform, maar ook altijd een persoonlijke dialoog kan aangaan met je supervisor die een klankbord is om je opdracht bij de klant tot een goed einde te brengen.

Download dit document

Ontdek de kracht van digitale ecosystemen